Governance principes

De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars naast de Gedragscode Verzekeraars. De principes sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken.

Beide codes zijn zelfreguleringscodes en omvatten principes ten aanzien van de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en beloningsbeleid. De Governance principes zijn van toepassing op alle verzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd Groep en gelden sinds 1 januari 2011.

Delta Lloyd Groep staat volledig achter de Codes. Wij zien ze als een belangrijke stap op weg naar herstel van het vertrouwen in de bank- en verzekeringsector. De principes dragen bij aan het waarborgen van stabiliteit  en beschermen de belangen van alle betrokken partijen. Herstel van vertrouwen vraagt om een duurzame benadering en voortdurende aandacht.

De Raad van Bestuur heeft in lijn met de Governance principes en de Code Banken de moreel ethische verklaring ondertekend. Deze luidt als volgt:

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
• de Governance principes zoals opgesteld en op 15 december 2010 gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars en de Code Banken zoals opgesteld en op 9 september 2009 gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging van Banken huldigen het principe dat leden van de Raad van Bestuur van een verzekeraar respectievelijk een bank hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitvoeren met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en reglementen;
• de Code Banken en Governance principes het belang van bovengenoemd principe benadrukken door middel van de eis dat ieder lid van de Raad van Bestuur een in de Code Banken en Governance principes omschreven moreel- ethische verklaring tekent;
• met de ondertekening van deze verklaring, verklaren de leden van de Raad van Bestuur als volgt;

VERKLARING:
Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar en bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar en de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar en de bank opereren. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar en bankier van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekerings- en bancaire kennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekerings- en bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van zowel verzekeraar als bankier in ere houden. 

Op 3 april 2014 heeft Delta Lloyd Groep de rapportage 'Toepassing Governance principes' gepubliceerd.

Deel dit op