Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Delta Lloyd Groep en de met haar verbonden ondernemingen.

Delta Lloyd Groep streeft naar een Raad van Commissarissen waarin de belangen van alle belanghebbenden in redelijkheid zijn vertegenwoordigd. Teneinde dit te realiseren worden in beginsel drie leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd.

Leden Raad van Commissarissen


Jean Frijns, voorzitter
Jean Frijns

Eric Fischer, vicevoorzitter
Eric Fischer

Jan Haars
Jan Haars
 
Fieke van der Lecq
Fieke van der Lecq

Clara Christina Streit
Clara Christina Streit

André Bergen
André Bergen 170x214

Rob Ruijter
Rob Ruijter 170x214

Profiel

De Raad van Commissarissen heeft in december 2012 een profielschets vastgesteld. Deze profielschets is een richtlijn voor de samenstelling en de omvang van de Raad van Commissarissen.

 

Reglement Raad van Commissarissen

In december 2012 is het reglement van de Raad van Commissarissen goedgekeurd.

 

Rooster van aftreden

Het rooster van aftreden laat zien wanneer de leden van de Raad van Commissarissen zullen aftreden.

 

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de Raad van Commissarissen omschreven taken. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kent momenteel een Audit Committee, een Risk Committee, een Remuneration Committee en een Nomination Committee. Deze commissies hebben de taak de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

 

Audit Committee

De Audit Committee bestaat uit vier leden: Jan Haars (voorzitter), Fieke van der Lecq, Rob Ruijter, André Bergen. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Audit Committee gedelegeerde taken. De Audit Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiële verslaglegging, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de rol en het functioneren van de interne audit functie en de toepassing van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De Audit Committee vergadert ten minste vier maal per jaar, waarvan ten minste één vergadering betrekking heeft op de sluiting van het boekjaar en de opstelling van de jaarrekening en het jaarverslag. Op verzoek van de Audit Committee kunnen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de CFRO, de externe accountant en/of de directeur van de interne audit functie en/of de directeur van Group Integrity en/of de directeur van Group Finance & Control en/of de directeur van Group Actuarial en Risk Management, bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Reglement van de Audit Committee.

 

Risk Committee

De Risk Committee bestaat uit vijf leden: André Bergen (voorzitter), Jean Frijns, Eric Fischer, Rob Ruijter, Fieke van der Lecq. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Risk Committee gedelegeerde taken. De Risk Committee adviseert de Raad van Commissarissen onder meer over de financiele- en niet financiele risico's van de vennootschap. De Risk Committee vergadert ten minste vier maal per jaar. Op verzoek van de Risk Committee kunnen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de CFRO, de directeur Group Actuarial and Risk Management en/of de directeur Group Integrity bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

Reglement van de Risk Committee.

 

Remuneration Committee

De Remuneration Committee bestaat uit drie leden: Rob Ruijter (voorzitter), Jan Haars, Clara Streit. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Remuneration Committee gedelegeerde taken. De Remuneration Committee stelt het bezoldigingsbeleid op voor het komende en de daaropvolgende jaren voor leden van de Raad van Bestuur. De Remuneration Committee vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Remuneration Committee. De Remuneration Committee vergadert ten minste twee maal per jaar.

Reglement van de Remuneration Committee.

Nomination Committee

De Nomination Committee bestaat uit vier leden: Clara Streit (voorzitter), Eric Fischer, André Bergen and Jean Frijns. Deze commissie bereidt, binnen haar taakgebied, de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, met dien verstande dat de voltallige Raad van Commissarissen collectief verantwoordelijk blijft voor de vervulling van de aan de Nomination Committee gedelegeerde taken. De Nomination Committee stelt onder meer selectiecriteria en benoemingsprocedures op betreffende de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, beoordeelt ten minste éénmaal per jaar de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en beoordeelt ten minste éénmaal per jaar het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Reglement van de Nomination Committee.

Deel dit op