Richtlijnen

Een belangrijke bouwsteen voor de corporate governance vormt het besturingsmodel van Delta Lloyd Groep en het daartoe door de Raad van Bestuur vastgestelde beleidskader.

Op een groot aantal beleidsterreinen is beschreven en vastgesteld met welke doelen en binnen welke kaders van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, bedrijfsonderdelen mogen opereren. Alle beleidsdocumenten zijn elektronisch toegankelijk en worden periodiek geactualiseerd.

Corporate governance code

Als beursgenoteerde vennootschap, wil Delta Lloyd Groep zich, voor zover mogelijk, conformeren aan de Nederlandse corporate governance code. De groep vindt dat haar belanghebbenden gebaat zijn bij de door de Code vereiste transparantie. Ook als institutionele belegger volgt Delta Lloyd Groep de aanbevelingen van de commissie. Bekijk hier de verschillen tussen de Nederlandse corporate governance code en corporate governance bij Delta Lloyd Groep.

Op grond van de corporate governance code dient Delta Lloyd alle voor de aandeelhouders relevante informatie die zij op grond van de wet moet publiceren of deponeren via deze website toegankelijk te maken. Alle betreffende informatie die door Delta Lloyd is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel is beschikbaar via deze link

Gedragscodes

Vanuit de financiële sector zijn de laatste jaren op diverse terreinen een aantal gedragscodes tot stand gekomen. De Gedragscode Verzekeraars en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen stellen regels waaraan de hele bedrijfstak zich dient te houden. Zij vormen daarmee een belangrijk kader voor het beleid van Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd Groep heeft daarnaast een Gedragscode Integriteit geformuleerd die een integere bedrijfsvoering waarborgt.

Solvency II

Solvency II staat voor de nieuwe regelgeving voor verzekeringsbedrijven die in de Europese Unie actief zijn. Het is een risicogebaseerd systeem waarbij het risico op consistente wijze wordt gemeten en de kapitaaleisen direct hiervan afhankelijk zijn. Solvency II gaat uit van economische principes voor de waardering van activa en verplichtingen. De voorbereidingen die verzekeraars moeten treffen voor Solvency II zijn ingrijpend en veelomvattend, maar Delta Lloyd Groep staat achter de uitgangspunten van het nieuwe raamwerk. Delta Lloyd Groep heeft ervoor geopteerd de vereiste solvabiliteit vanaf 2016 te rapporteren op basis van een zogenaamd 'intern model'. Dit is het model waarmee Delta Lloyd Groep nu al voor interne doeleinden haar economisch kapitaal berekent.

Klokkenluiderregeling

De Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad hebben in oktober 2009 het Klokkenluidersbeleid van Delta Lloyd Groep goedgekeurd. Delta Lloyd Groep verwacht dat al haar medewerkers zich houden aan in- en externe regelgeving en wetgeving. Medewerkers hebben het recht én de verantwoordelijkheid om vermoedens met betrekking tot vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en/of financiële aard te melden. In de Klokkenluiderregeling is vastgelegd op welke wijze onregelmatigheden of vermoedens hiertoe gemeld en afgehandeld dienen te worden, waarbij de anonimiteit en vertrouwelijkheid van de melder voor zover mogelijk gegarandeerd kan worden. De Klokkenluiderregeling is van toepassing op de gehele Groep.

 

Insiderregeling

Delta Lloyd Groep kent regels voor het omgaan met koersgevoelige informatie en voor privé-beleggingstransacties door medewerkers. Voor medewerkers die regelmatig over vertrouwelijke informatie beschikken gelden strengere regels, neergelegd in een insiderregeling. De insiderregeling is van toepassing op de leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en voor ruim 650 medewerkers in Nederland. Voor insiders buiten Nederland gelden de lokale wetten en regels.

Aandelentransacties functionarissen
Volgens de Nederlandse wet moeten leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd N.V. elke door of namens hen verrichte transactie in financiële instrumenten van Delta Lloyd N.V. melden bij de Autoriteit Financiële Markten. De gemelde transacties worden gepubliceerd in het online register van de Autoriteit Financiële Markten.

Communicatie tussen Delta Lloyd Groep en haar aandeelhouders

Delta Lloyd groep hecht groot belang aan de dialoog met haar aandeelhouders die plaatsvindt via de algemene vergadering van aandeelhouders, analistenbijeenkomsten, roadshows en persconferenties.
De informatie die tijdens deze bijeenkomsten wordt verstrekt, blijft beperkt tot eerder bekendgemaakte belangrijke informatie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt geen niet-openbare belangrijke informatie verstrekt.

Indien onbedoeld of bewust belangrijke niet-openbare informatie bekend wordt gemaakt, zal Delta Lloyd Groep deze informatie zo snel mogelijk openbaar maken. Daarnaast zullen de vertegenwoordigers van Delta Lloyd Groep de ontvangers van die belangrijke informatie expliciet informeren over de niet-openbare aard van die informatie en dienen zij van die ontvangers een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring te verkrijgen dat deze de informatie vertrouwelijk zullen behandelen en geen transacties zullen uitvoeren op basis van die informatie totdat de Groep de gelegenheid heeft gehad om deze informatie snel en in brede kring bekend te maken.
 
Alle informatie die tijdens roadshows wordt gepresenteerd, zal worden gepubliceerd op deze website, in het onderdeel presentaties.

 

Amerikaanse Patriot Act en General Statement

Volgens de Amerikaanse Patriot Act en de definitieve regels die zijn vastgesteld door het Amerikaanse Department of the Treasury moet een Amerikaanse bank of een Amerikaanse broker-dealer in effecten (een 'Covered Financial Institution') bepaalde informatie verkrijgen van elke 'Foreign Bank' die een correspondentenrekening aanhoudt bij die bank of broker-dealer.

Zoals toegestaan op grond van de definitieve regels heeft Delta Lloyd Bank N.V. (Delta Lloyd Bank) een Delta Lloyd Bank US Patriot Act Certification opgesteld, die kan worden gebruikt door elke financiële instelling die van mening is dat een Patriot Act Certification van een onderdeel van Delta Lloyd Bank is vereist. Delta Lloyd Bank heeft daartoe een General Statement  opgesteld. Als u vragen hebt over deze Certification, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar louwrens_abercrombie@dlbank.nl.
 
 
Deel dit op